lunes, agosto 22, 2011

Titanium

You shoot me down
But I won't fall, I am titanium
You shoot me down
But I won't fall, I am titanium, I am titanium

No hay comentarios: